لیست دانشگاه های برتر آلمان

لیست دانشگاه های برتر آلمان

ایالت: نوردراین-وستفالن

شهر: آخن

وضعیت: دولتی

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  165

THE: 108

ARWU: 201-300

Humboldt: 12

DFG: 3

دانشگاه برتر: 2019

ایالت: نوردراین-وستفالن

شهر: آخن

وضعیت: دولتی

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  165

THE: 108

ARWU: 201-300

Humboldt: 12

DFG: 3

دانشگاه برتر: 2019

ایالت: برلین

شهر: برلین

وضعیت: دولتی

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  128

THE: 74

ARWU: -

Humboldt: 3

DFG: 9

دانشگاه برتر: 2019

ایالت: برلین

شهر: برلین

وضعیت: دولتی

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  128

THE: 74

ARWU: -

Humboldt: 3

DFG: 9

دانشگاه برتر: 2019

ایالت: بادن-وورتمبرگ

شهر: هایدلبرگ

وضعیت: دولتی

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  63

THE: 42

ARWU: 57

Humboldt: 5

DFG: 2

دانشگاه برتر: 2019

ایالت: بادن-وورتمبرگ

شهر: هایدلبرگ

وضعیت: دولتی

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  63

THE: 42

ARWU: 57

Humboldt: 5

DFG: 2

دانشگاه برتر: 2019

ایالت: بایرن

شهر: مونیخ

وضعیت: دولتی

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  50

THE: 38

ARWU: 52

Humboldt: 4

DFG: 4

دانشگاه برتر: 2019

ایالت: بایرن

شهر: مونیخ

وضعیت: دولتی

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  50

THE: 38

ARWU: 52

Humboldt: 4

DFG: 4

دانشگاه برتر: 2019

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  64

THE: 32

ARWU: 48

Humboldt: 2

DFG: 1

دانشگاه برتر: 2019

رتبه بندی دانشگاه: 

QS:  64

THE: 32

ARWU: 48

Humboldt: 2

DFG: 1

دانشگاه برتر: 2019